Smiley face

About ASCE

With the continuous development of construction sphere in RA it was required to meet the demand of imported steel rebars with domestic production. For that purpose “ASCE GROUP” Open Joint-Stock Company based on “HayAvto” AM Charentsavan “Avtodzul” factory started the production of steel preforms for the further production of rebars in 2007. Along with the mitigation of the global economic crisis in 2011 the Company signed contracts with “Siemens VAI” to upgrade the Company with new molding and rolling equipments for steel rebars’ production, as well as for the modernization of existing equipments.

ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ Խորհրդի որոշում 29․08․2023թ.PDF
50016 2023թ 2 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ.pdf
Կանոնադրություն 31․07․2023 (3).PDF
Արտահերթ յողովի որոշում 28․07․2023.pdf
խՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄ 28․06․20231.pdf
Արտահերթ ժողովի ծանուցում.PDF
Խորհրդի որոշումներ 03․07 2023թ.pdf
ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ Ժողովի արձանագրություն 26,06,2023թ.PDF
ԱՍԿԵ Գրուպ ԲԲԸ Խորհրդի որոշում 31․05․2023թ..pdf
2023թ Տարեկան ժողովի ծանուցում.PDF
50016 2023թ 1 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ.pdf
Information about 2021 dividends.pdf
ԱՍԿԵ Գրուպ ԲԲԸ Խորհրդի որոշում 10,05,2023.pdf
ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ 2022թ Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն.pdf
ASCE Group FS 2022.pdf
50016 Էական փաստեր և տեղեկություններ 02.03.2023 ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ.pdf
50016 ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ 2022թ 4 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ.PDF
Պետ ռեգիստր 07.02.2023.pdf
Ընկերության կազմակերպական կառուցվածք.pdf
Voroshum tiv 31.01.23 (1).pdf
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ.PDF
50016 ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ 2022թ 3 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ.PDF
50016 ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ 2022թ 2 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ.PDF
50016 Էական փաստեր և տեղեկություններ.PDF
Շահութաբաժինները դեպոզիտ հաշվին ընդունելու մասին նոտարական վկայագիր.PDF
Խորհրդի որոշում 9 26.07.22.pdf
Խորհրդի որոշում 09.06.2022.pdf
Տարեկան ժողովի արձանագրություն 08.06.2022.pdf
Տարեկան Ժողովի ծանուցում և խորհրդի որոշում N 7.PDF
ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ 2022թ 1 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ.PDF
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 5 առ 27.04.22թ..pdf
ASCE GROUP OJSC Consolidated Financial Statements for 2021.pdf
ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ Համախմբված տարեկան Ֆինանսական հաշվետվություն 2021թ.pdf
50016 էական փաստեր և տեղեկությունների 2021թ տարեկան հաշվետվություն (1).PDF
ԱՍԿԵ - որոշում 28.03.22.pdf
50016 Էական փաստեր և տեղեկություններ 23.03.22.PDF
50016 2021թ 4 եռամսյակի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ.PDF
50016 Խորհրդի որոշում 2.pdf
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ 25.01.2022.PDF
Voroshum N1 (1).pdf
Խորհրդի որոշում 15 24.12.21թ.PDF
Խորհրդի որոշում 29.11.2021.pdf
50016 Էականա փաստեր և տեղեկություններ 26.11.21.PDF
Խորհրդի որոշում 22.11.21.PDF
Խորհրդի որոշում 11.11.21.pdf
Խորհրդի որոշում 03.11.21.pdf
4674_211106042708_001.pdf
50016 ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ 2021թ 3 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ.PDF
Կանոնադրություն 11.08.2021.pdf
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ 11.08.2021.PDF
50016 ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ 2021թ 2 եռամսյակի հաշվետվություններ.PDF
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ 05.08.21.PDF
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ 12.07.21.PDF
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ 29.06.2021.PDF
ԱՍԿԵ գրուպ կանոնադրության փոփոխություն (1).pdf
Հայաստանի Ֆոնդային բորսա ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի պարտատոմսերի ցուցակման որոշում 2.PDF
Հայաստանի Ֆոնդային բորսա ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի պարտատոմսերի ցուցակման որոշում 1.PDF
50016 2021թ 1 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն.PDF
2021.06.08_ASGRB2_List_V.pdf
2021.06.08_ASGRB1_List_V.pdf
307 Ա.docx
50016 - Ծրագրային Ազդագրի Լրացում Հրապարակային (1).pdf
Խորհրդի_Արձանագրություն_04_06_20.pdf
Խորհրդի Արձանագրություն 04.06.2021.pdf
Խորհրդի_Արձանագրություն_04_06_2021_ԱՍԿԵ_ԳՐՈՒՊ_ԲԲԸ (2).pdf
50016 ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ էական փաստեր և տեղեկություններ 03.06.21.pdf
Արձանագրություն թիվ 2 (2).pdf
50016 ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ էական փաստեր և տեղեկություններ 03.06.21 2.pdf
ASCE FS 2019 final.pdf
ASCE financial statements 2020.pdf
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ (6).pdf
50016 ASCE FS 2020_.pdf
Թողարկողի հաշվետ. 2020 թ.doc
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ.pdf
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ2.PDF
Կանոնադրություն ԱՍԿԵ Գրուպ ԲԲԸ.PDF
50016 2020թ 3 եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն.PDF
50016 2020թ 4 եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն.PDF
50016 էական փաստեր 21.04.21թ.PDF
Արտահերթ ժողով 2021թ.pdf
50016 ASCE FS 2019.pdf
50016-2020-1-կիսամյակի-ֆինանսական-հաշվետվություն.PDF
50016 էական փաստեր և տեղեկություններ-1.pdf
Կանոնադրություն ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ 2020թ.pdf
29.06.2020 տարեկան ժողովի արձանագրություն.PDF
01.07.2020 թիվ 5 Խորհրդի նիստի արձանագրություն.PDF
50016 - Ծրագրային Ազդագիր Հրապարակային.pdf
ԿԲ Որոշում.PDF
2020թ Տարեկան ժողովի ծանուցում.pdf
ՀՀ ԿԲ Որոշում.PDF
ԱՍԿԵ Գրուպ Ազդագիր.pdf
Կանոնադրություն.PDF
Աուդիտի եզրակացություն 2019թ.PDF
Հաշվապահական հաշվեկշիռ 2019թ.PDF
ASCE.pdf
4864_0.TTF
3.pdf
Smiley face

Quality control and qualifecations

ASCE company make sure to closely monitor the production process according to Russian GOST standards and international standards.

Quality priority and is implemented through the following steps:

 • Inspection of billet shape.

 • Inspecting for empty spaces and oxygen bubbles.

 • Inspecting for any internal and external cracks.

 • Chemical analysis of the billet.

 • Examining the crystalline structure of the metal.

 • Analysis of clay.

 • Analysis of water.

Inspection is carried out with:

 • An optical emotion spectrometer which analyzes all the metals from the electrical arc furnace, the forge "LF" and continuous "CCM" .

 • A gas chromatograph for analysis of Hydrogen, Oxygen and Nitrogen present in metals.

 • A machine for analyzing carbon and sulfur in metal or Electrodes and added coal.

 • An x-ray machine to check for impurities and mixed materials, as well as inspection of clay and colored metals.

Smiley face
Smiley face
Certificates
Smiley face
Smiley face
Partners
Smiley face
Smiley face

ADDRESS

2,Yerevanyan str.,Charentsavan,RA,2501

Tel:(+374 226)46427

FAX:(+374 226)44287

Smiley face
Smiley face
Smiley face

CONTACT US